Perfil del contractant

En compliment de l’article 191 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), es dicten les presents IIC que tenen per objecte regular els procediments de contractació de L’AGRUPACIÓ D’EMPRESES MUNICIPALS DE TARRAGONA que d’acord amb l’article 3.2) la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic té condició de poder adjudicador i no és Administració Pública.
Aquests procediments seran d’aplicació en aquells supòsits específics que no estan sotmesos a regulació harmonitzada, per assegurar l’efectivitat dels principis fixats a l’article 191 del TRLCSP de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i que el contracte sigui adjudicat a qui presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa.

Descarrega’t aquí les INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ

Licitacions en tràmit

Contractació del Servei d’Assessoria Laboral de l’Agrupació d’Empreses Municipals de Tarragona

Data de publicació al sistema 14-06-2017 4:36 pm

Tipus de contracte: Serveis

Fi de recepció d'ofertes: 5 de julio de 2017

Observacions:

Data màxima d'entrega de propostes: 5-07-2017 a les 14:00 hores

Informació adjunta:

Sol·licitar més informació

Contractes adjudicats

Redacció del Pla de Prevenció de Riscos Penals

Data de publicació al sistema 08-07-2016 9:29 am

Tipus de contracte: Serveis

Empresa: JUDILEX SL

Data d'adjudicació: 31 de mayo de 2016

Documents adjunts: