Perfil del contractant

En compliment de l’article 191 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), es dicten les presents IIC que tenen per objecte regular els procediments de contractació de L’AGRUPACIÓ D’EMPRESES MUNICIPALS DE TARRAGONA que d’acord amb l’article 3.2) la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic té condició de poder adjudicador i no és Administració Pública.
Aquests procediments seran d’aplicació en aquells supòsits específics que no estan sotmesos a regulació harmonitzada, per assegurar l’efectivitat dels principis fixats a l’article 191 del TRLCSP de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i que el contracte sigui adjudicat a qui presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa.

Descarrega’t aquí les INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ

Licitacions en tràmit

Actualment, no hi ha cap contracte en tràmit

Contractes adjudicats

Contractació d’assegurança col·lectiva de vida i accidents dels treballadors de les empreses que formen part de l’Agrupació d’Empreses Municipals de Tarragona

Data de publicació al sistema 28-02-2018 9:30 am

Tipus de contracte: Serveis

Empresa: GENERALI

Data d'adjudicació: 18 de junio de 2018

Documents adjunts:

Contractació del Servei d’Assessoria Laboral de l’Agrupació d’Empreses Municipals de Tarragona

Data de publicació al sistema 14-06-2017 4:36 pm

Tipus de contracte: Serveis

Empresa: ESTIVILL ASSESORS

Data d'adjudicació: 26 de septiembre de 2017

Documents adjunts:

Redacció del Pla de Prevenció de Riscos Penals

Data de publicació al sistema 08-07-2016 9:29 am

Tipus de contracte: Serveis

Empresa: JUDILEX SL

Data d'adjudicació: 31 de mayo de 2016

Documents adjunts: