Perfil del contractant

L’Agrupació d’Empreses Municipals de Tarragona (AEMT) és una agrupació d’Interès Econòmic amb domicili social a Tarragona, situat al carrer Descalços núm. 11, es va constituir el 14 d’abril de 2014.

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona, en data 15 de febrer de 2013, va aprovar l’autorització a les Juntes Generals de les següents empreses municipals per constituir-se en Agrupació d’Interès Econòmic: Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA (SMHAUSA), Aparcaments Municipals de Tarragona S.A. (AMT), L’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA (EMT), L’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET) i L’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona, S.A. (EMMCT).

El seu objecte social és l’activitat econòmica auxiliar que realitza els socis, consistint en el desenvolupament d’activitats complementàries.

En definitiva, totes aquelles activitats de suport i d’actuació conjunta per atendre les necessitats comuns dels seus socis, vetllant pel seu benefici.

L’AEMT es considera com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Tarragona, per a totes aquelles activitats relaciones amb l’objecte social.

Com a agrupació d’empreses municipals, l’AEMT s’integra en la definició de “sector públic” establerta en l’apartat d) de l’article 3.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

En aquest sentit, l’AEMT es situa en un estadi intermedi de subjecció a la LCSP atenent a la seva doble condició de ser poder adjudicador no Administració Pública, d’acord amb allò que estableix l’article 3.3 de la LCSP.

En conseqüència, en l’adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada, l’AEMT se sotmetrà a allò que estableix la LCSP i en concret a les normes establertes en les Seccions 1a i 2a del capítol I del títol I del Llibre II, tal com estableix el seu article 317. En l’adjudicació dels contractes no subjectes a contractació harmonitzada, l’AEMT d’acord amb l’article 318 LCSP, se subjectarà, depenent del valor estimat del contracte, al mateix article o a la secció 2a del capítol I del títol I del llibre segon de la LCSP. Així mateix, tant en contractació harmonitzada com no harmonitzada l’AEMT subscriurà amb els seus adjudicataris contractes privats, d’acord amb allò que estableix l’article 26 LCSP.

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà competent per conèixer de les qüestions pròpies de la preparació i l’adjudicació dels contractes subscrits per l’AEMT, així com de la impugnació de les seves modificacions, si es basa en l’incompliment d’allò que s’estableix en els articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que aquesta modificació va haver de ser objecte d’una nova adjudicació. D’altra banda, la jurisdicció civil serà la competent per entendre de les controvèrsies que se suscitin entre les parts en relació amb els efectes i extinció dels contractes privats subscrits per l’entitat, amb excepció de les modificacions contractuals anteriorment citades.

Nota:
El Consell d’Administració, de data 22 de març de 2018, va acordar la vinculació del perfil del contractant de l’AEMT amb la Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, les dades relatives a les licitacions, poden trobar-se en:

 

Licitacions publicades a partir del 3 de setembre de 2018